Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”),
finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego,
które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach
Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów
finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich
środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć
finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

VITA Przychodnia Rodzinna zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT
         
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną mkocik@optima-medycyna.eu lub drogą pocztową bądź osobiście do dnia 08.09.2023 roku, do godz. 11:00.

Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:

Zapytanie Ofertowe VITA
Formularz ofertowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Oświadczenie o braku wykluczenia przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Vita SP Z O. O. w Nysie, ul. Piłsudskiego 47  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na modernizacje oprogramowania medycznego oraz dostawę infrastruktury IT.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.09.2023 r.