Badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023

Optima Medycyna SA
z siedzibą: ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnej dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

Warunki przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:

 1. Kluczowy biegły rewident będzie obowiązany do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 2. Sprawozdanie z badania będzie zawierać informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez Spółkę usług

Warunki jakim w szczególności powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej:

 1. Informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.
 2. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
  • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  • wyznaczenie jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach oraz opis jego doświadczenia zawodowego w tym w branży rolniczej, hodowli roślin i nasiennictwa.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
 4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023, odpowiednio do 31 marca 2023 roku i 31 marca 2024 roku.
 5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Pisemne oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki lub osobiście złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Bilans 2022 i 2023 – oferta”, w terminie do 31 października 2022 do godziny 15:00.

Kryterią oceny ofert będzie cena.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.