Karta praw pacjenta

Optima Medycyna SA

Twoje opinie są dla nas ważne!


  W celu rejestracji wizyty, prosimy o kontakt z wybraną placówką medyczną.

  KARTA PRAW PACJENTA OPTIMA MEDYCYNA SA

  Prawo do opieki z poszanowaniem godności osobistej Pacjenta:

   Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  – Pacjent ma prawo do opieki medycznej udzielanej z poszanowaniem jego godności bez względu na stan zdrowia, przekonania i sytuację ekonomiczną.
  – Pacjent ma prawo do godnego umierania.
  – Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do opieki duszpasterskiej.                       

  Prawo Pacjenta do opieki z zachowaniem zasad prywatności i nieskrępowania:

   Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i poufności.
  – Personel medyczny podczas wizyty, badania i wykonywania zabiegów winien zapewnić pacjentowi warunki prywatności i nieskrępowania.
  – Pacjent ma prawo zasięgać informacji dotyczących stanu zdrowia z wyłączeniem osób postronnych.
  – Obecność i asystowanie przy wizycie, badaniu lub zabiegu członków rodziny, osób bliskich, pracowników, studentów, stażystów itp. osób trzecich może mieć miejsce jedynie w przypadku wyraźnej zgody pacjenta.   

  Prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia:

  – Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy, do informacji o swoim stanie zdrowia, do rezygnacji z otrzymywania informacji.
  – Pacjent ma prawo zapoznać się z celem, znaczeniem, potencjalnymi korzyściami i ryzykiem związanym z rozważanymi badaniami, konsultacjami lub leczeniem.
  – Informacja o stanie zdrowia powinna umożliwiać pacjentowi podjęcie świadomej decyzji dotyczącej postępowania diagnostyczno‐terapeutycznego.

  Prawo Pacjenta do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji medycznych:

  Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. Pacjent ma prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o planowanych badaniach, konsultacjach i leczeniu proponowanym przez zespół jednostki.
  – Pacjent ma prawo zapoznać się z istniejącymi alternatywami leczenia. Powinny one zostać pacjentowi przedstawione w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

  Obecność osób trzecich:

  – Pacjent ma prawo, aby w  czasie udzielania świadczenia przebywała z nim osoba trzecia, chyba, że  ze względu na  bezpieczeństwo zdrowotne lub możliwość wystąpienia zagrożenia epidemicznego, jest to niewskazane.                                                   

  Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

  –  Pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji medycznej.
  –  Pacjent ma prawo do odpłatnego udostępnienia mu dokumentacji medycznej:
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
  –  Pacjent ma prawo  upoważnić osobę trzecią do wglądu oraz udostępnienia dokumentacji medycznej.

  Prawo Pacjenta do składania skarg

  – W sytuacji naruszenia prawa do poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej pacjent ma prawo złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
  – W sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy pacjent ma prawo  złożyć skargę do Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy.
  – W sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej lekarzy pacjent ma prawo  złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych.
  – W sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą Pacjent jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych.

  Dodatkowe informacje

  Podstawowe  unormowania prawne określone są w ustawach:
  – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159);
  – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76 poz. 641);
  – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375).
  Dodatkowe informacje o prawach pacjenta dostępne są na stronach:
  – Rzecznika Praw Pacjenta;
  – Narodowego Funduszu Zdrowia.