Pro Corde
Centrum aktywnego starzenia się

Program umożliwia wczesną identyfikację ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG).

Wartość Projektu: 1 996 320,00 zł , w tym:
Wartość dofinansowanie: 1 886 522,40 zł , w tym:
Ze środków europejskich: 1 696 872,00 zł,
Ze środków dotacji celowej: 189 650,40 zł,
Wkład własny: 109 797,60 zł.

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0062/16
Szczegółowe informacje nt. Projektu można znaleźć na stronie Lidera Projektu: http://www.procorde.com.pl/op/informacje-projekcie/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Etap I-szy – realizowany przez Partnera Projektu – Optima Medycyna. Etap realizowany w ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

1.      Przychodnia Opole, ul. Dambonia 171,

2.      Przychodnia Prudnik, ul. Nyska 1,

3.      Przychodnia Prudnik, ul. Ogrodowa 2a,

4.      Przychodnia Nysa, ul. Bracka 1,

5.      Przychodnia i punkt apteczny Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 60,

6.      Przychodnia w Dytmarowie, ul. Dytmarów 2a.

Etap II-gi – realizowany przez Lidera Projektu – Polską Grupę Kardiologiczną “Pro Corde” w Domu Medycznym w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A. 

Udział w programie jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie, zapraszamy do Kontaktu:

Miejsce realizacji programu:

Optima Medycyna Przychodnia Opole,

ul. Dambonia 171,tel. 77 887 21 21 Godziny realizacji programu:

poniedziałek-piątek:       7:30 – 20:00            sobota:                    nieczynne 

Ponadto Projekt zakłada utworzenie Wypożyczalni sprzętu telerehabilitacyjnego (więcej na stronei: http://www.procorde.com.pl/op/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/ ).

W ramach Projektu przewidziane są następujące zakupy:

– 20 urządzeń do telerehabilitacji wraz z oprogramowaniem

– 60 aparatów telefonicznych z „przyciskiem życia” wraz z abonamentem,

– 5 cykloergometrów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie treningów w ośrodku. 

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 2 maja 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.      

Projekt pn: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde" dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VIII Osi Priorytetowej - integracja społeczna, Działanie 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Projekt realizowany jest przez Polską Grupę Kardiologiczną "Pro Corde" sp. z o.o., w Partnerstwie z następującymi podmiotami:
1. Optima Medycyna Spółka Akcyjna
2. Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku w Opolu

Projekt realizowany jest na terenie miasta Opole w siedzibie każdego z Partnerów Projektu, w tym program rehabilitacji prowadzony jest w Domie Medycznym "Pro Corde" w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 65. roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizowanej w ramach Projektu rehabilitacji domowej link: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji-domowej/ Planowana liczba uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach Programu: 480 osób.

W trakcie programu Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie objęty indywidualną specjalistyczną opieką rehabilitacyjną sprawowaną przez lekarza i dedykowanego fizjoterapeutę. Zaplanowany są również konsultacje indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i dietetycznego, a także wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej. W ramach rehabilitacji zaplanowane jest 30 dni zajęć po 2 godziny rehabilitacji dziennie. Okres rehabilitacji uzależniony będzie od częstotliwości zajęć (średnio od 2 do 3 miesięcy). Więcej o Programie rehabilitacji można znaleźć na stronie Lidera Projektu: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji/ oraz o programie rehabilitacji domowej: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji-domowej/.

Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w warunkach domowych i ambulatoryjnych osobom starszym i schorowanym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania osób objętych pomocą. Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie. Utworzone w ramach projektu „Centrum aktywnego starzenia się” ma na celu podniesienie sprawności fizycznej Pacjentów, a tym samym zwiększenie ich samodzielności i umożliwienie aktywizacji społecznej. Zaplanowany jest także zakres wsparcia psychologicznego i dietetycznego - poprzez konsultacje indywidualne oraz wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.

kontakt

ul. Dambonia 171, 45-861 Opole
+48 77 887 21 21