Regulamin

Regulamin Emisji Bonów podarunkowych

1. Postanowienia ogólne o emisji Bonów

1.1. Emitentem Bonów podarunkowych imiennych jest OPTIMA MEDYCYNA S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 79, działająca jako podmiot leczniczy.

1.2. Bony podarunkowe OPTIMA nie są pieniądzem elektronicznym, ale nieuregulowanym zapisem wartości. Oznacza to, że Bony podarunkowe OPTIMA nie podlegają nadzorowi właściwego organu nadzorczego ani ustawowej ochronie pieniądza elektronicznego. W szczególności nie podlegają one wymianie na gotówkę.

1.3. Komunikaty i informacje na temat emisji i sprzedaży Bonów podarunkowych  publikowane będą na stronie internetowej firmy www.optima-medycyna.eu oraz FB Wszelkie pytania dotyczące Bonów podarunkowych można kierować drogą elektroniczną w tytule wpisując BON na adres marketing@optima-medycyna.eu

1.4. Wartość Bonów podarunkowych OPTIMA jest ograniczona do wartości zapisu na tych bonach w wysokości 100, 200, 300, 400, 500 zł, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.5

1.5. OPTIMA zastrzega sobie prawo emisji bonu, który oprócz zapisu o wartości nominalnej gwarantuje skorzystanie z dodatkowego konkretnie oznaczonego świadczenia lub badania w OPTIMIE.

1.6. Bony podarunkowe wydawane są w formie papierowej.

2. Termin i zasady skorzystania z Bonu podarunkowego

2.1. Sugerowany termin zrealizowania Bonu podarunkowego ustala się na okres 1 roku od dnia zakupu.

2.2. Przez zrealizowanie Bonu podarunkowego rozumie się skorzystanie z wybranego świadczenia lub większej liczby świadczeń zdrowotnych, komercyjnych, według detalicznego cennika usług, oferowanych przez OPTIMA MEDYCYNA S.A. w ramach prowadzonej działalności medycznej, w poszczególnych lokalizacjach.

2.3. Cennik usług dla danej lokalizacji, znajduje się w rejestracji przychodni.

2.4. Bonu podarunkowego OPTIMA nie można użyć do zakupu innego Bonu podarunkowego OPTIMA.

2.5. W razie opłacenia świadczenia zdrowotnego z wykorzystanie Bonu podarunkowego jego wartość zostaje pomniejszona o kwotę wartości udzielonego świadczenia zdrowotnego, a zatem Bon podarunkowy OPTIMA można wykorzystać do opłacenia kolejnych świadczeń. W sytuacji, w której kwota zapisana na Bonie nie wystarcza na pokrycie w całości ceny świadczenia, Pacjent może uregulować brakującą kwotę w gotówce lub płacąc kartą płatniczą w placówce OPTIMA.

2.6. W celu zrealizowania Bonu podarunkowego należy umówić się na wizytę osobiście w rejestracji w wybranej lokalizacji OPTIMA, telefonicznie bądź z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji.

3. Klauzula informacyjna

3.1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do Przychodni w tym w szczególności Pacjentów, którzy korzystają z bonów podarunkowych jest podmiot leczniczy OPTIMA MEDYCYNA S.A., z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 79, 45-864 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000275222, działającej jako Administrator Danych Osobowych.

3.2. Administrator Danych Osobowych zbiera informacje, dotyczące osób fizycznych – Pacjentów, na których wystawiono bon podarunkowy, w celu skorzystania przez nich ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez OPTIMA MEDYCYNA S.A., według oferty  i cennika detalicznego znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach tego podmiotu leczniczego.

3.3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – P. Czechowski

3.4. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

poczty elektronicznej: pczechowski@optima-medycyna.eu

poczty tradycyjnej: OPTIMA MEDYCYNA S.A., ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole

3.5. Wszelkie informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora znajdują się w przychodniach a także na stronie www.optima-medycyna.eu