Regulamin usług

OPTIMA MEDYCYNA S.A. – OPTIMA MEDYCYNA S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole, NIP 7551001140, REGON 530968808, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222. Kapitał zakładowy: 887 070,00 zł wpłacony w całości. Nr w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 9485.

www.optima-medycyna.eu

Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Klienta uprawnień do korzystania z TELEPORAD.

Klient/Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z TELEPORAD, w tym w szczególności dokonująca zamówienia usług medycznych na swój lub cudzy rachunek.

TELEPORADA – usługa medyczna – konsultacja specjalisty medycznego (lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty i in.), dotycząca stanu zdrowia Klienta lub pacjenta, realizowana w formie porady telefonicznej.

Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie Klient lub Beneficjent może uzyskać Usługę medyczną, w ramach działalności OPTIMA MEDYCYNA S.A.

Przelewy 24 – system płatności elektronicznych akceptowanych przez OPTIMA MEDYCYNA S.A. , dostępny dla Klientów, pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w OPTIMA MEDYCYNA S.A.

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do OPTIMA MEDYCYNA S.A. pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o woli skorzystania z TELEPORADY, poprzez wybór świadczenia w tej formie na stronie internetowej OPTIMA MEDYCYNA S.A.  – www.optima-medycyna.eu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa: – zasady korzystania z TELEPORAD w OPTIMA MEDYCYNA S.A., – uiszczania przez Klienta ceny nabycia usługi w formie TELEPORAD – uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia usług, – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. TELEPORADY realizowane są w systemie telefonicznej obsługi nagrywania rozmów, o czym zamawiający jest informowany przed procesem identyfikacji pacjenta.

3. Personel OPTIMA MEDYCYNA S.A. realizujący usługę w formie TELEPORADY ma prawo w każdej chwili przerwać rozmowę, a tym samym połączenie, jeśli Pacjent używa zwrotów obraźliwych lub wyraża treści, które nie mają związku z potrzebą udzielenia porady lub konsultacji,  a dodatkowo godzą w dobra osobiste udzielającego porady lub konsultacji, i jako takie mają charakter bezprawny.

4. Aby złożyć zamówienie na uzyskanie TELEPORADY, zgodnie z zakresem świadczenia usług przez OPTIMA MEDYCYNA S.A.,  w tej formie, konieczne jest złożenie zamówienia znajdującego się na stronie internetowej OPTIMA MEDYCYNA S.A. oraz opłacenie TELEPORADY.

5. Rozliczenia transakcji nabycia usług medycznych w formie TELEPORAD przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin, przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Regulaminie.

INFORMACJE O USŁUGACH

1. Informacje o usługach medycznych, świadczonych w formie TELEPORAD dostępnych w katalogu OPTIMA MEDYCYNA S.A., na stronie www.optima-medycyna.eu  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny usług komercyjnych wskazanych na stronach internetowych podawane są w złotych, a całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. OPTIMA MEDYCYNA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług medycznych, rodzaju usług, zakresu udzielanych świadczeń.

4. Usługi nabyte przez Klienta na skutek elektronicznego zamówienia mogą być realizowane przez lekarzy i inny personel medyczny, działających w różnych placówkach medycznych OPTIMA MEDYCYNA S.A., poprzez wyznaczony i zaplanowany z Klientem kontakt telefoniczny.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zapotrzebowanie na TELEPORADĘ w każdym czasie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że wykonanie usługi w formie TELEPORADY będzie odbywało się w godzinach pracy placówek medycznych.

2. OPTIMA MEDYCYNA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji przez stronę www oraz ewentualnych błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

– wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:

– wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, mail, numer telefonu.

– zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia Usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Klienta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),

– wybrać formę płatności i zapłacić

4. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło wybrał Usługę według danych na stronie www oraz dokonał pełnej wpłaty.

5. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, dotyczących jego, jako Pacjenta, o których mowa powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia oraz przygotowania do założenia dokumentacji medycznej Pacjenta, na skutek realizowanej TELEPORADY.

6. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez pracowników rejestracji OPTIMY MEDYCYNY S.A.

7. OPTIMA MEDYCYNA S.A. za pomocą platformy płatniczej rejestruje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty, fakt poprawnego złożenia i opłacenia Zamówienia.

8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

– podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,

– braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail, pomimo podjęcia co najmniej 2 prób połączenia z Klientem,

– kiedy opis stanu Pacjenta przedstawiany przez niego nie pozwala na udzielenie porady lub konsultacji w postaci TELEPORADY,

– uznania przez OPTIMA MEDYCYNA S.A., że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.

2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, przelewem bankowym lub kartą płatniczą, zgodnie z wybraną formą płatności wskazaną na stronie internetowej.

3. Aktywacja uprawnień do skorzystania z TELEPORADY, zgodnej z zamówieniem rozpoczyna się niezwłocznie po odnotowaniu Zamówienia i opłacenia przez wyznaczony personel OPTIMA MEDYCYNA S.A.

4. Aktywacja uprawnień powoduje powstanie obowiązku po stronie OPTIMA MEDYCYNA S.A. do skontaktowania się z Klientem, pod wskazany przez niego nr telefonu i zaproponowania terminu i godziny TELEPORADY, co Klient w rozmowie z wyznaczonym pracownikiem potwierdzi.

5. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.  Jednak nie później niż na 4 godziny przed ustalonym terminem Teleporady. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: reklamacje@optima-medycyna.e

6. OPTIMA MEDYCYNA S.A. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

7. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w procesie rejestracji Zamówienia, przetwarzane są przez OPTIMA MEDYCYNA S.A., jako administratora danych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług medycznych w formie TELEPORADY.

3. Korzystanie z TELEPORAD jest równoznaczne z wyrażaniem zgody przez  Pacjenta na to, że informacje jak i wypowiedzi przez niego udzielane w związku i w ramach TELEPORADY znajdą się w dokumentacji medycznej.

4. OPTIMA MEDYCYNA S.A. przetwarza dane osobowe w celu zawierania                          z Klientem i wykonywania komercyjnych umów świadczenia usług medycznych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora lub poprzez zgłoszenie w rejestracji dowolnej placówki medycznej OPTIMA MEDYCYNA S.A., których adresy znajdują się na stronie internetowej www.optima-medycyna.eu.

5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe postanowienia, dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej OPTIMA MEDYCYNA S.A. w zakładce klauzula informacyjna.

REKLAMACJE

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych ewentualnych nieprawidłowościach, dotyczących TELEPORAD można przekazać na adres mailowy reklamacje@optima-medycyna.eu

2. Reklamacje, dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: reklamacje@optima-medycyna.eu

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy świadczenia usług medycznych jest sąd według właściwości ogólnej.

4. Opłata za połączenia telefoniczne z OPTIMA MEDYCYNA S.A. jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługi zamawiane w formie TELEPORADY nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane. W szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem zamówienia TELEPORADY przez stronę www OPTIMA MEDYCYNA S.A.

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.optima-medycyna.eu (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu OPTIMA MEDYCYNA S.A. informuje poprzez komunikat na stronie www.

Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.03.2020