Efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

„Powiat nyski walczy z nadwagą, otyłością i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim”

OPTIMA MEDYCYNA S.A rozpoczęła realizację projektu pn. „Powiat nyski walczy z nadwagą, otyłością i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy w grupie osób w wieku 6-65 zamieszkujących teren powiatu nyskiego.

Projekt zakłada dwu-etapowość działań mających na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby metaboliczne wśród osób z grup największego ryzyka tj. posiadających w rodzinie osoby chore na cukrzycę i/lub otyłość.

Wartość projektu: 1 389 489,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 313 067,67 zł
Okres realizacji projektu: 31.12.2020 - 31.12.2023 r.

W ramach projektu przebadamy pod kątem nadwagi/otyłości 7500 osób oraz pod kątem cukrzycy 3750 osób.

I etap projektu polegać będzie na realizacji badań przesiewowych:

W grupie dzieci od 6 roku życia i obejmować będzie:
 • pomiar wzrostu i masy ciała;
 • określenie wartości wskaźnika BMI w odniesieniu do skali centylowej dla danego wieku;
 • oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo / test tolerancji glukozy (OGTT);

W grupie osób dorosłych do 65 roku życia i obejmować będzie:
 • pomiar wzrostu i masy ciała;
 • określenie wartości wskaźnika BMI;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • pomiar obwodu talii;
 • oznaczenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo.

Ze wszystkich przebadanych osób w ramach etapu I, do etapu II – opieki multikomponentowej zostanie zakwalifikowanych łącznie 150 osób, których wskaźniki nadwagi/otyłości są na najwyższym poziomie. Ponadto, do objęcia wsparciem preferowane będą osoby obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy – określonym przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne jak też osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opiekę multikomponentową dla 150 osób stanowić będą zajęcia pod okiem zespołu multidyscyplinarnego obejmujące 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz psychologiczny, w tym:

 • warsztaty edukacyjno-dietetyczne;
 • konsultacje z dietetykiem;
 • pakiet zajęć aktywności fizycznej;
 • konsultacje z psychologiem;
 • terapia behawioralno-poznawcza.