Kompleksowa opieka Opolskich mam

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki na matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim”.

MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA
w partnerstwie z
OPTIMA MEDYCYNA S.A.

realizuje projekt pt.

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki na matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Nr Projektu: RPOP.08.01.00-16-0002/19
Wartość projektu: 4.030.094,50 zł
Wartość dofinansowania: 3.804.494,50 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 3.422.032,46 zł
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 382.462,04 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim dla 2420 osób (2214K/206M) w okresie XI.2019 – XII.2021.

Okres realizacji projektu: XI.2019 – XII.2021

Krótki opis projektu
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego województwa opolskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców – (dietetyk, poradnictwo fizjoterapeuty z zakresu prawidłowego rozwoju oraz po porodzie, neurologopeda, neonatolog, psycholog, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki – Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki – Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego, prawnik.
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia. Mobilna opieka okołoporodowa – Mobilna Szkoła Rodzenia, Mobilne Poradnie Laktacyjne, Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (w tym wsparcie kobiet po ciąży mnogiej) oraz Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie. Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka – metody diagnostyczne (ocena wg kamieni milowych, skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa).
Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – wsparcie w zakresie żywienia dzieci i niemowląt, opieka psychologiczna dzieci i rodziców oraz mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych (pediatra, neurologopeda, gastrolog, profilaktyczne badania USG dzieci do lat 2 (USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej), fizjoterapeuta, diagnoza SI, Skale Rozwoju Dzieci Bayley-II (BSID-II), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).
Szkolenia dla personelu medycznego – opieka okołoporodowa oraz indywidualizacja opieki nad noworodkiem.

Działania informacyjno – edukacyjne.

Planowane efekty projektu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 21 osób
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 20 osób
Liczba kobiet objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem – 2196 osób Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) – 2 podmioty Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie – 2400 osób
Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne – 2 podmioty Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – 2 podmioty Liczba dzieci objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem – 400 dzieci
Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne objętego wsparciem w programie – 20 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS – 20 osób
Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły i otwarty. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupę docelową stanowią:
a) kobiety w ciąży i w okresie połogu,
b) noworodki i dzieci do 2 roku życia,
c) personel służb świadczących usługi zdrowotne zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  i/lub pracujący i/lub uczący się na terenie województwa opolskiego.

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2 roku życia.
Realizacja projektu będzie obejmować wyłącznie osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium powiatu brzeskiego i nyskiego woj. opolskiego.

Baza Konkurencyjności - nr 1/OPTIMA/2020
Zapytanie ofertowe nr 1/OPTIMA/2020 na świadczenie usług rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1231332 zostało rozstrzygnięte.

Wybrani wykonawcy:
Agnieszka Grochowska, cena jednostkowa 150,00zł,
Iwona Cieślińska, cena jednostkowa 150,00zł,
Małgorzata Koronczok, cena jednostkowa 150,00zł.

Baza Konkurencyjności - nr 2/OPTIMA/2020
Zapytanie ofertowe nr 2/OPTIMA/2020 na zakup aparatu ultrasonograficznego do badania przezciemieniowego, w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1249742 zostało rozstrzygnięte.

Wybrano wykonawcę:
Intimex sp. z o.o. Sp. K., Ul Egejska 19/39, 02-764 Warszawa

Baza Konkurencyjności - nr 1/OPTIMA/2021
Zapytanie ofertowe nr 1/OPTIMA/2021 na świadczenie usługi mobilnej szkoły rodzenia w Bazie Konkurencyjności pod numerem 723626